Všeobecné obchodní podmínky internetových stránek www.amaus.eu

Začátek platnosti obchodních podmínek: 03.07.2020 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) internetových stránek https://www.amaus.eu Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha 17, živnostenský odbor 163 00 Praha - Řepy, Španielova 1280 Č.j.:ŽIO-28/1196/06/kos Ev.č.:310028-287340526 Václav Kubeš Ič:61898082 Praha 6 16300 Mrkvičkova 1377 den vzniku 19. 06. 2006 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu na adrese https://www.amaus.eu Tyto obchodní podmínky vymezují vztah a práva a povinnosti z něj plynoucí pouze mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou podnikatelem i nepodnikatelem, nebo právnickou osobou. Změna obchodních podmínek bude kupujícímu oznámena prostřednictvím internetových stránek prodávajícího, konkrétně na https://www.amaus.eu v Obchodních podmínkách s vyznačením data nabytí účinností nových podmínek a možností náhledu znění předchozích. Druhá strana má právo změny, v případě smlouvy uzavřené na dálku k opětovnému plnění, odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce od doby nabytí účinnosti podmínek nových. Cena uvedená u zboží je cenou za zboží konečnou. Cena zboží je platná po dobu, kdy je zobrazována na webových stránkách https://www.amaus.eu Náklady spojené s balením a dodáním zboží, jsou vždy domluveny předem a zákazní je informován. Před odesláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno objednávku měnit a upravovat údaje, které do objednávky vložil a kontrolovat správnost vložených údajů. Náklady kupujícího vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory, náklady na internetové připojení apod.) na straně kupujícího, hradí kupující sám. Kupující provádí objednání zboží těmito způsoby: zasláním zprávy na kontakt uvedený na webových stránkách https://www.amaus.eu Prodávajícímu vzniká při doručení objednávky od kupujícího právo na kontakt kupujícího za účelem doplnění chybějících údajů, případnou změnu a úpravu údajů v objednávce. Pokud to charakter objednávky vyžaduje, je prodávající oprávněn kontaktovat kupujícího a požadovat jeho součinnost k uzavření kupní smlouvy. Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím vzniká až potvrzením objednávky prodávajícím. Potvrzení objednávky vystaví prodávající kupujícímu a zašle jej na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce. V případě technické poruchy na straně prodávajícího, zjevně nesprávného zobrazení cen produktů či kombinací slev způsobující minimální cenu objednávky na webových stránkách https://www.amaus.eu , není prodávající povinen zboží či službu za uvedenou cenu kupujícímu dodat. Kupující je povinen prodávajícímu uhradit kupní cenu zboží při dodání zboží, pokud není dohodnuto jinak. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Závazek kupujícího je splněn uhrazením dohodnuté částky při převzetí zboží v hotovosti / dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce. Dle ustanovení §1820 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku, prodávající nepožaduje po kupujícím zálohu, nebo jinou obdobnou platbu. Úhradu kupní ceny zboží před jeho odesláním, nelze považovat jako zálohu. Případná cenová zvýhodnění a slevy z kupní ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, nerozhodne-li se prodávající jinak. O možné kombinace slev, zvýhodnění apod. a o konečné ceně zboží je kupující informován vždy před odesláním objednávky. Daňový doklad je prodávajícím vyhotoven až po uhrazení kupní ceny zboží kupujícím a je prodávajícím doručen kupujícímu na e-mailovou adresu sdělenou mu kupujícím v objednávce. Náklady na dodání zboží jsou dle uvedeného způsobu a typu doručení vždy uvedeny v objednávce a následném potvrzení vydaném prodávajícím. Podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nemůže kupující odstoupit od kupní smlouvy v těchto případech: V případě odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku, vrátí prodávající přijaté peněžní prostředky kupujícímu do 14 dnů od přijetí zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než bude zboží doručeno zpět prodávajícímu, nebo jinak dle dohody s kupujícím. Kupující vrátí prodávajícímu zboží, které nesmí být poškozené, nesmí jevit známky nadměrného užívání a nesmí být znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, vrátí kupující zboží také v původním obalu. Je-li v nabídce prodávajícího několik možností doručení zboží, je při odstoupení od smlouvy a vrácení zboží kupujícím zpět prodávajícímu vždy kupujícímu vracena částka poštovného dle nejlevnějšího způsobu doručení dle dané varianty. Tato částka je pak vrácena prodávajícím kupujícímu, oproti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Peněžní prostředky budou vráceny kupujícím stejným způsobem, jakým je prodávající přijal, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat prodávajícímu na kontakt uvedený na stránkách https://www.amaus.eu. Kupující písemně informuje prodávajícího, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Právo z vadného plnění kupující nemůže uplatnit, pokud při převzetí o vadě věděl, nebo ji sám způsobil. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo po vzájemné dohodě s kupujícím. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o výsledku reklamace. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř 24 měsíců od převzetí zboží. Jedná-li se však o zboží s uvedeným datem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Mimosoudní řešení sporu Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce (zkráceně ČOI) na adrese Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Jak postupovat v případě mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, včetně možnosti návrhu, naleznete na internetové stránce https://www.coi.cz/ https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Pomoc v případě přeshraničního mimosoudního řešení spotřebitelských sporů zajišťuje Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (zkráceně ESC ČR). Kontaktní adresa ESC ČR je Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 – Nové Město. Rady a informace o jednotlivých trzích, včetně platformy pro řešení mimosoudních spotřebitelských sporů, naleznete na internetových stránkách https://evropskyspotrebitel.cz/a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Závěrečná ustanovení Ujednání plynoucí z těchto obchodních podmínek a dle nich uzavřené kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, v případě vstupu zahraničního subjektu, jsou podřízeny zákonům České republiky. Tímto však nejsou dotčena práva kupujícího dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I). V případě zásahu vyšší moci nebo jakémkoliv jiném výpadku webových stránek, není prodávající odpovědný za nemožnost realizace objednávky. V kupní smlouvě je možné sjednat odchylná ujednání, která pak mají přednost před ustanovením těchto obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu či doplnění těchto obchodních podmínek. Tímto ustanovením však není dotčeno právo a povinnosti, dle předchozí verze všeobecných podmínek. Reklamační řád webových stránek https://www.amaus.eu. Reklamační řád vychází z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Reklamační řád vymezuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím – fyzickou osobou nepodnikatelem. Uzavření kupní smlouvy a převzetí zboží kupujícím, je považováno za souhlas s reklamačním řádem a obchodními podmínkami. Kupující je povinen prokázat nákup zboží na webových stránkách https://www.amaus.eu daňovým dokladem. Kupující může pro urychlení reklamačního procesu popsat vady na zboží a zvolit způsob vyřízení reklamace. Pokud je objednávka rozdělena, popřípadě obsahuje několik částí (nebo zboží), které jsou dodávány v časovém rozestupu, lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy začíná běžet od dodání poslední části (zboží). Odstoupení od kupní smlouvy, musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě (nejpozději 14 dní od převzetí poslední části, nebo zboží objednávky). Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Prodávající je povinen přijmout reklamaci na adrese provozovny nebo v sídle i místě podnikání, pokud to povaha zboží umožňuje. Adresa pro příjem reklamace zboží je na stránkách https://www.amaus.eu uvedený e-mail. Prodávající písemně vyrozumí kupujícího o převzetí zboží k reklamaci a o výsledku reklamace. Tento reklamační řád upravuje reklamaci vad, které se vyskytnou u zboží v době dvaceti čtyř 24 měsíců od převzetí, nebo v rámci záruky na jakost (například prodloužená záruka). Tato ustanovení se nevztahuje na živá zvířata a hmyz a mražené potraviny. Tento reklamační řád neupravuje zboží s uvedeným datem spotřeby ve smyslu ust. Č. 10.15 těchto podmínek. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř 24 měsíců od převzetí. Nejedná-li se však o zboží s uvedeným datumem spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje na datum spotřeby uvedené na obalu. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení. Obchodní podmínky a kupní smlouva jsou primárně vyhotoveny v českém jazyce, pokud si smluvní strany nedohodnou jazyk jiný. Smluvní vztah se řídí českým právním řádem v jeho účinném znění. Začátek platnosti 03.07.2020

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Website www.amaus.eu

Beginn der Gültigkeit der Geschäftsbedingungen: 03.07.2020 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden als "Allgemeine Geschäftsbedingungen" bezeichnet) der Website https://www.amaus.eu Stadtbezirk Prag 17 Büro des Stadtbezirks Prag 17, Abteilung Gewerbelizenzierung 163 00 Prag - Řepy, Španielova 1280 : ŽIO-28/1196/06 / kos Registrierungsnummer: 310028-287340526 Václav Kubeš Ič: 61898082 Praha 6 16300 Mrkvičkova 1377 Gründungsdatum 19.06.2006 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die gegenseitigen Rechte und Pflichten der Parteien, die sich im Zusammenhang mit oder auf der Grundlage des Kaufvertrags ergeben (im Folgenden als "Kaufvertrag" bezeichnet) zwischen dem Verkäufer und einer anderen natürlichen oder juristischen Person geschlossen (im Folgenden als "Käufer" bezeichnet) über den Online-Shop unter https://www.amaus.eu Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen definieren die Beziehung und Rechte und Verpflichtungen, die sich daraus nur zwischen dem Verkäufer und dem Käufer ergeben - eine natürliche Person, Unternehmer und Nichtunternehmer, oder eine juristische Person. Die Änderung der Geschäftsbedingungen wird dem Käufer über die Website des Verkäufers mitgeteilt. speziell auf https://www.amaus.eu in den Geschäftsbedingungen mit dem Datum des Inkrafttretens der neuen Bedingungen und Optionen zur Vorschau des Wortlauts der vorherigen. Die Gegenpartei hat das Recht, die Änderung im Falle eines Fernabsatzvertrags zur Nacherfüllung abzulehnen, und die Verpflichtung, aus diesem Grund innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten der neuen Bedingungen zu kündigen. Der für die Ware angegebene Preis ist der Endpreis für die Ware. Der Preis der Ware ist gültig, solange er auf angezeigt wird Website https://www.amaus.eu Die mit der Verpackung und Lieferung von Waren verbundenen Kosten werden immer im Voraus vereinbart und Der Kunde wird informiert. Vor dem Absenden der Bestellung an den Verkäufer darf der Käufer die Bestellung ändern und Bearbeiten Sie die Daten, die er in der Bestellung eingegeben hat, und überprüfen Sie die Richtigkeit der eingegebenen Daten. Kosten des Käufers aus dem Einsatz von Fernkommunikationsmitteln im Zusammenhang mit dem Abschluss des Kaufvertrages (Kosten für Telefonanrufe, Kosten für Internetverbindung usw.) seitens des Käufers, vom Käufer selbst bezahlt. Der Käufer bestellt die Ware auf folgende Weise: durch Senden einer Nachricht an den auf der Website aufgeführten Kontakt https://www.amaus.eu Der Verkäufer erwirbt das Recht, den Käufer bei Lieferung der Bestellung vom Käufer zu kontaktieren um die fehlenden Daten zu vervollständigen, mögliche Änderung und Modifikation der Daten in der Bestellung. Wenn es die Art der Bestellung ist erforderlich, ist der Verkäufer berechtigt, den Käufer zu kontaktieren und seine Mitarbeit zum Abschluss eines Kaufvertrags zu beantragen. Der Abschluss des Kaufvertrages zwischen Verkäufer und Käufer kommt erst zustande, wenn die Bestellung vom Verkäufer bestätigt wird. Bestätigung Bestellungen werden vom Verkäufer an den Käufer ausgestellt und an die vom Käufer in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse gesendet. Im Falle eines technischen Defekts des Verkäufers eine offensichtlich falsche Anzeige der Produktpreise oder Kombinationen von Rabatten Aufgrund des Mindestpreises der Bestellung auf der Website https://www.amaus.eu ist der Verkäufer nicht zur Ware verpflichtet oder liefern Sie die Dienstleistung zum angegebenen Preis an den Käufer. Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den Kaufpreis der Ware bei Lieferung der Ware zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, enthält der Kaufpreis auch die mit der Lieferung der Ware verbundenen Kosten. Die Verpflichtung des Käufers wird erfüllt, indem der vereinbarte Betrag nach Erhalt der Ware in bar / per Nachnahme an dem vom Käufer angegebenen Ort bezahlt wird Auftrag. Nach den Bestimmungen des § 1820 Abs. 1 let. b) des Bürgerlichen Gesetzbuches verlangt der Verkäufer keine Anzahlung vom Käufer, oder eine andere ähnliche Zahlung. Die Zahlung des Kaufpreises der Ware vor dem Versand gilt nicht als Anzahlung. Preisvorteile und Rabatte vom Kaufpreis der Ware können nicht miteinander kombiniert werden, sofern der Verkäufer nichts anderes beschließt. Der Käufer wird vor dem Absenden der Bestellung stets über mögliche Kombinationen von Rabatten, Vorteilen usw. und über den Endpreis der Ware informiert. Das Steuerdokument wird vom Verkäufer erst nach Zahlung des Kaufpreises der Ware durch den Käufer ausgestellt und vom Verkäufer geliefert an den Käufer an die vom Käufer in der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse. Die Kosten für die Lieferung der Ware sind immer in der Bestellung und nach der angegebenen Art und Art der Lieferung angegeben spätere Bestätigung durch den Verkäufer. Gemäß den Bestimmungen von § 1837 BGB kann der Käufer in folgenden Fällen nicht vom Kaufvertrag zurücktreten: Bei Rücktritt vom Kaufvertrag gemäß § 1829 Abs. 1 BGB wird der Verkäufer das erhaltene Geld zurückgeben Überweisung an den Käufer innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, das erhaltene Geld zurückzugeben an den Käufer, bevor die Ware an den Verkäufer zurückgeliefert wird, oder auf andere Weise, wie mit dem Käufer vereinbart. Der Käufer hat dem Verkäufer Waren zurückzugeben, die nicht beschädigt werden dürfen, keine Anzeichen einer übermäßigen Nutzung aufweisen dürfen und es darf nicht verschmutzt oder anderweitig abgebaut werden. Nach Möglichkeit wird der Käufer die Ware auch in der Originalverpackung zurücksenden. Wenn der Verkäufer mehrere Optionen für die Lieferung von Waren anbietet, erfolgt dies im Falle eines Rücktritts vom Vertrag und der Rücksendung von Waren Der Käufer hat dem Verkäufer immer den Portobetrag nach der günstigsten Versandart zurückgesandt gegebene Varianten. Dieser Betrag wird dann vom Verkäufer an den Käufer zurückerstattet, im Gegensatz zum Recht des Käufers auf Rückerstattung des Kaufpreises. Das Geld wird dem Käufer auf die gleiche Weise wie dem Verkäufer zurückerstattet, sofern mit dem Käufer nichts anderes vereinbart wurde. Der Rücktritt vom Kaufvertrag muss an den Verkäufer an den auf der Website https://www.amaus.eu aufgeführten Kontakt gesendet werden. Der Käufer teilt dem Verkäufer schriftlich mit, welches Recht er bei der Mängelrüge oder unverzüglich gewählt hat nach Benachrichtigung des Verkäufers über den Mangel. Der Käufer kann die Wahl ohne Zustimmung des Verkäufers nicht ändern; Dies trifft nicht zu wenn der Käufer die Reparatur eines Mangels beantragt hat, der sich als irreparabel erweist. Bis der Käufer das Recht auf einen Rabatt auf den Kaufpreis ausübt oder vom Vertrag zurücktritt, kann der Verkäufer liefern was fehlt oder einen Rechtsmangel zu beseitigen. Andere Mängel können vom Verkäufer nach seiner Wahl durch Reparatur des Artikels oder behoben werden eine neue Sache liefern; Die Wahl darf dem Käufer keine unverhältnismäßigen Kosten auferlegen. Der Käufer kann das Recht auf mangelhafte Leistung nicht ausüben, wenn er zum Zeitpunkt der Abnahme von dem Mangel Kenntnis hatte oder ihn selbst verursacht hat. Der Verkäufer ist verpflichtet, Reklamationen an der Adresse des Betriebs oder im gegenseitigen Einvernehmen mit dem Käufer anzunehmen. Der Verkäufer wird den Käufer schriftlich über das Ergebnis der Reklamation informieren. Der Käufer ist berechtigt, das Recht auf einen Mangel an der Ware innerhalb von vierundzwanzig 24 Monaten nach Erhalt der Ware auszuüben. Bei Waren mit Verfallsdatum verkürzt sich die Frist jedoch auf das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum. Wenn der Käufer den Mangel nicht rechtzeitig meldet, verliert er das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Außergerichtliche Beilegung eines Streits Gegenseitige Streitigkeiten zwischen dem Verkäufer und dem Käufer werden von ordentlichen Gerichten beigelegt. Gemäß dem Gesetz Nr. 634/1992 Slg. Über den Verbraucherschutz in der jeweils gültigen Fassung hat der Käufer das Recht auf außergerichtliche Beilegung eines Verbraucherstreites aus einem Kaufvertrag. Eine Entität, die Die tschechische Handelsinspektionsbehörde (kurz CTIA) ist befugt, den Streit außergerichtlich beizulegen in Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2 - Nové Město. Vorgehensweise in einem außergerichtlichen Fall Die Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten, einschließlich Gestaltungsmöglichkeiten, finden Sie auf der Website https://www.coi.cz/ https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Es bietet Unterstützung bei der grenzüberschreitenden außergerichtlichen Beilegung von Verbraucherstreitigkeiten Europäisches Verbraucherzentrum Tschechische Republik (abgekürzt ESC CR). Die Kontaktadresse von ESC ČR lautet Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2 - Nové Město. Beratung und Information zu einzelnen Märkten, einschließlich einer Plattform für die außergerichtliche Beilegung Verbraucherstreitigkeiten finden Sie auf der Website https://evropskyspotrebitel.cz/a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Schlussbestimmungen Vereinbarungen, die sich aus diesen Geschäftsbedingungen und dem zwischen ihnen geschlossenen Kaufvertrag zwischen dem Käufer und Der Verkäufer unterliegt im Falle der Einreise eines ausländischen Unternehmens den Gesetzen der Tschechischen Republik. Dies berührt jedoch nicht die Rechte des Käufers nach der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom auf vertragliche Verpflichtungen anwendbares Recht (Rom I). Im Falle höherer Gewalt oder eines anderen Ausfalls der Website, Der Verkäufer haftet nicht für die Unmöglichkeit der Ausführung der Bestellung. Im Kaufvertrag können abweichende Vereinbarungen getroffen werden, die dann Vorrang vor der Festlegung dieser Geschäftsbedingungen haben. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Diese Bestimmung berührt jedoch nicht das Recht und die Verpflichtung gemäß der vorherigen Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beschwerdeverfahren der Website https://www.amaus.eu. Das Beschwerdeverfahren basiert auf den Bestimmungen des Gesetzes Nr. 89/2012 Coll., The Civil Code, geändert durch spätere Vorschriften und Gesetz Nr. 634/1992 Slg. über den Verbraucherschutz. Das Beschwerdeverfahren definiert die Beziehung zwischen dem Verkäufer und dem Käufer - eine natürliche Person, ein Nichtunternehmer. Der Abschluss des Kaufvertrages und die Annahme der Ware durch den Käufer gilt als Zustimmung zum Reklamationsverfahren und zu den Geschäftsbedingungen. Der Käufer ist verpflichtet, den Kauf von Waren auf der Website https://www.amaus.eu mit einem Steuerdokument nachzuweisen. Um den Reklamationsprozess zu beschleunigen, kann der Käufer die Mängel an der Ware beschreiben und die Art der Bearbeitung der Reklamation wählen. Wenn die Bestellung aufgeteilt ist oder mehrere Teile (oder Waren) enthält, die geliefert werden In diesem Zeitraum beginnt die Frist für den Rücktritt vom Kaufvertrag mit der Lieferung des letzten Teils (der Ware). Der Rücktritt vom Kaufvertrag muss innerhalb dieser Frist (spätestens 14 Tage nach Erhalt) an den Verkäufer gesendet werden letzte Teile oder Waren der Bestellung). Der Verkäufer antwortet dem Käufer, dass der Artikel nach Erhalt keine Mängel aufweist. Insbesondere haftet der Verkäufer gegenüber dem Käufer, dass zu dem Zeitpunkt, als der Käufer die Sache übernahm, Die Sache hat Eigenschaften, die die Parteien vereinbart haben, und in Ermangelung einer Vereinbarung solche Eigenschaften, die der Verkäufer hat oder vom Hersteller beschrieben oder vom Käufer in Bezug auf die Art der Waren und auf der Grundlage der von ihnen gemachten Werbung erwartet werden, Die Sache ist für den vom Verkäufer angegebenen Zweck für ihre Verwendung geeignet oder für den die Sache dieser Art normalerweise verwendet wird. Der Artikel entspricht in Qualität oder Design dem vereinbarten Muster oder Modell, wenn die Qualität oder das Design war bestimmt nach der vereinbarten Probe oder Vorlage, ist die Sache in der richtigen Menge, Maß oder Gewicht, Die Ware entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Der Verkäufer ist verpflichtet, Beschwerden an die Adresse des Betriebs oder am Sitz und am Geschäftssitz anzunehmen. wenn die Art der Ware es erlaubt. Die Adresse für den Erhalt einer Beschwerde über die Ware ist die auf der Website https://www.amaus.eu angegebene E-Mail-Adresse. Der Verkäufer wird den Käufer schriftlich über den Eingang der Reklamationsware und das Ergebnis der Reklamation informieren. Diese Reklamationsregeln regeln die Reklamation von Mängeln, die innerhalb von vierundzwanzig 24 Monaten nach Erhalt an der Ware auftreten. oder im Rahmen einer Qualitätsgarantie (z. B. einer erweiterten Garantie). Diese Bestimmungen gelten nicht für lebende Tiere und Insekten und Tiefkühlkost. Diese Reklamationsregeln regeln keine Waren mit dem angegebenen Verfallsdatum im Sinne der Bestimmung Nr. 10.15 dieser Bedingungen. Wenn der Verkäufer den Mangel nicht rechtzeitig beseitigt oder sich weigert, den Mangel zu beseitigen, kann der Käufer einen Rabatt auf den Kaufpreis verlangen oder kann vom Kaufvertrag zurücktreten. Der Käufer ist berechtigt, das Recht auf einen Mangel an der Ware innerhalb von vierundzwanzig 24 Monaten nach Erhalt auszuüben. Wenn die Ware jedoch kein Verfallsdatum hat, verkürzt sich die Frist auf das auf der Verpackung angegebene Verfallsdatum. Auf Wunsch des Käufers hat der Verkäufer ihm Umfang und Dauer seiner Verpflichtungen schriftlich zu bestätigen. bei mangelhafter Leistung. Der Verkäufer hat Verpflichtungen aus mangelhafter Leistung zumindest insoweit, als die Verpflichtungen aus mangelhafte Leistung des Herstellers. Gegebenenfalls hat der Verkäufer Inhalt, Umfang, Bedingungen und Dauer der Bestätigung klar zu erläutern ihre Verantwortung und die Art und Weise, wie die sich daraus ergebenden Rechte ausgeübt werden können. In der Bestätigung muss der Verkäufer auch angeben, dass dass andere Rechte des Käufers, die sich auf den Kauf der Sache beziehen, nicht berührt werden. Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen lässt die Gültigkeit des Zertifikats unberührt. Die Geschäftsbedingungen und der Kaufvertrag werden in erster Linie in tschechischer Sprache erstellt, sofern die Parteien keine andere Sprache vereinbaren. Das Vertragsverhältnis unterliegt in seiner wirksamen Formulierung dem tschechischen Recht. Inkrafttreten 03.07.2020

General Terms and Conditions of the www.amaus.eu website

Start of validity of business conditions: 03.07.2020 These general business conditions (hereinafter referred to as "business conditions") of the website https://www.amaus.eu Municipal District of Prague 17 Office of the Municipal District of Prague 17, Trade Licensing Department 163 00 Prague - Řepy, Španielova 1280 File no .: ŽIO-28/1196/06 / kos Registration No .: 310028-287340526 Václav Kubeš Ič: 61898082 Praha 6 16300 Mrkvičkova 1377 date of establishment June 19, 2006 These business conditions regulate the mutual rights and obligations of the contracting parties arising in connection with or on the basis of a purchase contract (hereinafter referred to as the "purchase contract") concluded between the seller and another natural or legal person (hereinafter referred to as the "buyer") through an online store at https://www.amaus.eu These terms and conditions define the relationship and rights and obligations arising from it only between the seller and the buyer - a natural person, entrepreneur and non-entrepreneur, or a legal person. The change of business conditions will be notified to the buyer via the seller's website, specifically on https://www.amaus.eu in the Business Conditions with the date of entry into force of the new conditions and the possibility of previewing the wording of previous ones. The other party has the right to reject the change, in the case of a distance contract for re-performance, and to terminate the obligation for this reason within one month from the date of entry into force of the new conditions. The price stated for the goods is the final price for the goods. The price of the goods is valid as long as it is displayed on the website https://www.amaus.eu The costs associated with the packaging and delivery of goods are always agreed in advance and the customer is informed. Before sending the order to the seller, the buyer is allowed to change the order and modify the data he entered in the order and check the accuracy of the entered data. The buyer's costs incurred in the use of means of distance communication in connection with the conclusion of the purchase contract (costs of telephone calls, costs of internet connection, etc.) on the part of the buyer, shall be borne by the buyer himself. The buyer orders the goods in the following ways: by sending a message to the contact listed on the website https://www.amaus.eu The seller acquires the right to contact the buyer to complete the missing data, possible change and modification of data in the order. If required by the nature of the order, the seller is entitled to contact the buyer and request his cooperation to conclude a purchase contract. The conclusion of the purchase contract between the seller and the buyer arises only when the order is confirmed by the seller. The seller will issue an order confirmation to the buyer and send it to the e-mail address provided by the buyer in the order. In the event of a technical failure on the part of the seller, obviously incorrect display of product prices or combinations of discounts causing the minimum price of the order on the website https://www.amaus.eu, the seller is not obliged to deliver goods or services to the buyer for the price. The buyer is obliged to pay the seller the purchase price of the goods upon delivery of the goods, unless otherwise agreed. Unless expressly stated otherwise, the purchase price also includes the costs associated with the delivery of goods. The buyer's obligation is fulfilled by paying the agreed amount upon receipt of the goods in cash / cash on delivery at the place specified by the buyer in the order. According to the provisions of §1820 par. 1 let. b) of the Civil Code, the seller does not require the buyer an advance or other similar payment. Payment of the purchase price of the goods before dispatch cannot be considered as a deposit. Any price advantages and discounts from the purchase price of the goods cannot be combined with each other, unless the seller decides otherwise. The buyer is always informed about possible combinations of discounts, benefits, etc. and about the final price of the goods before sending the order. The tax document is issued by the seller only after payment of the purchase price of the goods by the buyer and is delivered by the seller to the buyer to the e-mail address communicated to him by the buyer in the order. According to the stated method and type of delivery, the costs of delivery of goods are always stated in the order and the subsequent confirmation issued by the seller. Pursuant to the provisions of § 1837 of the Civil Code, the buyer may not withdraw from the purchase contract in the following cases: In case of withdrawal from the purchase contract according to § 1829 paragraph 1 of the Civil Code, The seller is not obliged to return the received funds to the buyer before the goods are delivered back to the seller, or otherwise as agreed with the buyer. The buyer will return the goods to the seller, which must not be damaged, must not show signs of excessive use and must not be soiled or otherwise devalued. If possible, the buyer will also return the goods in the original packaging. If the seller offers several options for delivery of goods, when withdrawing from the contract and returning the goods to the buyer, the buyer is always refunded the amount of postage according to the cheapest method of delivery according to the variant. This amount is then returned by the seller to the buyer, as opposed to the buyer's right to a refund purchase price. The funds will be returned to the buyer in the same way as the seller received, unless otherwise agreed with the buyer. Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller to the contact listed on the website https://www.amaus.eu. The buyer informs the seller in writing which right he has chosen when notifying the defect, or without undue delay after notifying the seller of the defect. The buyer cannot change the choice made without the consent of the seller; this does not apply if the buyer has requested the repair of a defect which proves to be irreparable. Until the buyer exercises the right to a discount on the purchase price or withdraws from the contract, the seller may supply what is missing or eliminate the legal defect. Other defects may be removed by the seller at his option by repairing the item or by delivering a new item; the choice must not impose disproportionate costs on the buyer. The buyer cannot exercise the right from defective performance if he knew about the defect at the time of acceptance or caused it himself. The seller is obliged to accept complaints at the address of the establishment or by mutual agreement with the buyer. The seller will notify the buyer in writing of the result of the complaint. The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in the goods within twenty-four 24 months from receipt of the goods. However, in the case of goods with an expiry date, the period shall be reduced to the expiry date indicated on the packaging. If the buyer does not report the defect in time, he loses the right to withdraw from the contract. Out-of-court dispute resolution Mutual disputes between the seller and the buyer are resolved by general courts. Pursuant to Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection, as amended, the buyer has the right to out-of-court settlement of a consumer dispute arising from the purchase contract. The entity authorized to resolve out-of-court disputes is the Czech Trade Inspection Authority (abbreviated as CTIA) at the address Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2 - Nové Město. How to proceed in the case of out-of-court settlement of consumer disputes, including the possibility of a proposal, can be found on the website https://www.coi.cz/ https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Assistance in the case of cross-border out-of-court settlement of consumer disputes is provided by the European Consumer Center Czech Republic (abbreviated ESC CR). The contact address of ESC ČR is Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2 - Nové Město. Advice and information on individual markets, including a platform for resolving out-of-court consumer disputes, can be found at https://evropskyspotrebitel.cz/a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/. Final provisions The agreements arising from these terms and conditions and the purchase contracts concluded between them between the buyer and the seller, in the case of the entry of a foreign entity, are subject to the laws of the Czech Republic. However, this does not affect the rights of the buyer under Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council on the law applicable to contractual obligations (Rome I). In the event of force majeure or any other failure of the website, the seller is not responsible for the impossibility of executing the order. Deviating agreements can be agreed in the purchase contract, which then take precedence over the establishment of these terms and conditions. The seller reserves the right to change or supplement these terms and conditions. However, this provision does not affect the right and obligation, according to the previous version of the general conditions. Complaints procedure of the website https://www.amaus.eu. The Complaints Procedure is based on the provisions of Act No. 89/2012 Coll., The Civil Code, as amended, and Act No. 634/1992 Coll., On Consumer Protection. The complaint procedure defines the relationship between the seller and the buyer - a natural person, a non-entrepreneur. The conclusion of the purchase contract and the acceptance of the goods by the buyer is considered consent to the complaint procedure and business conditions. The buyer is obliged to prove the purchase of goods on the website https://www.amaus.eu with a tax document. To speed up the complaint process, the buyer can describe the defects in the goods and choose the method of handling the complaint. If the order is divided, or contains several parts (or goods), which are delivered at intervals, the period for withdrawal from the purchase contract begins to run from the delivery of the last part (goods). Withdrawal from the purchase contract must be sent to the seller within this period (no later than 14 days from receipt of the last part or goods of the order). The seller responds to the buyer that the item has no defects upon receipt. In particular, the seller is responsible to the buyer that at the time the buyer took over the thing, the thing has the properties agreed upon by the parties and, in the absence of agreement, the characteristics described by the seller or manufacturer or expected by the buyer with regard to the nature of the goods and advertising. the thing is suitable for the purpose stated by the seller for its use or for which the thing is usually used, the thing corresponds in quality or design to the agreed sample or model, if the quality or design was determined according to the agreed sample or model, the thing is in the appropriate quantity, measure or weight, the goods comply with the requirements of legal regulations. The seller is obliged to accept complaints at the address prthe establishment or place of business and the place of business, if the nature of the goods so allows. The address for receiving a complaint about the goods is the e-mail listed on the website https://www.amaus.eu. The seller will notify the buyer in writing of the receipt of the goods for complaint and the result of the complaint. This complaint procedure regulates the complaint of defects that occur in the goods within twenty-four 24 months from receipt, or under the quality guarantee (for example, extended warranty). These provisions do not apply to live animals and insects and frozen foods. This complaint procedure does not regulate goods with the stated expiration date in the sense of provision No. 10.15 of these conditions. If the seller does not eliminate the defect in time or refuses to eliminate the defect, the buyer may request a discount on the purchase price or may withdraw from the purchase contract. The buyer is entitled to exercise the right to a defect that occurs in the goods within twenty-four 24 months of receipt. However, if the goods do not have an expiry date, the period shall be reduced to the expiry date indicated on the packaging. If the buyer so requests, the seller shall confirm to him in writing the extent and duration of his obligations in the event of defective performance. The seller has obligations from defective performance at least to the extent that the obligations from defective performance of the manufacturer persist. If necessary, the seller shall explain in a clear manner in the confirmation the content, scope, conditions and duration of his liability, as well as the manner in which the rights arising therefrom may be exercised. In the confirmation, the seller shall also state that other rights of the buyer, which are related to the purchase of the item, are not affected. Failure to comply with these obligations is without prejudice to the validity of the certificate. The business conditions and the purchase contract are primarily prepared in the Czech language, unless the parties agree on another language. The contractual relationship is governed by Czech law in its effective wording. Entry into force 03.07.2020

© copyright 2020 AMAUS